یهو...یهو میشینی پای لب تاب...یهو کلیک میکنی...یهو صبح تو فرودگاهی...یهو میرسی...یهو نه! آروم آروم حرم...بازم یهو بغض میترکه... آروم آروم گنبد...یهو بغض...آروم آروم قدم...یهو اشک...آروم آروم زیارت و دیگه همه چی آرومه،من چقدر خوشحالم...من چقدر خوشبختم...وقتی تو هستی همه چی آرومه...

قشنگ بود و چسبید، زیارت دو ساعته...هر چند کوتاه بود اما آقا منو طلبید و منت گذاشت سرم تا بعد از بیش از یک سال بریم زیارت آقای مهربونم...

مثل همیشه یه دنیا حرفم تو دریای حرم غرق شد...شکر