ابومسلم در نامه ای به امام صادق(ع) نوشت: من مردم را به دوستی اهل بیت پیامبر(ص) دعوت می کنم. کسی برای خلافت بهتر از شما نیست.

امام صادق(ع) در پاسخ نوشت: «ما انت من رجالی ... »چه میشود ما را اگر بعد از عمری انتظار، بعد از عمری ادعا، بعد از عمری سینه زدن زیر بیرق اهل بیت... مولایمان بیاید و ما مسرور به سویش شتاب کنیم و وقتی به او رسیدیم تا با او برویم، بشنویم ما انت من رجالی... بدردم نمیخوری، برو... 

ما از ما بهترون نیستیم، چه بسا که عمریست در پی سرابیم... هیهات

 الهم الجعل عاقبه امورنا خیرا