جدیدا فهمیدم که به غایت منافق شده ام! یک رنگ نیستم. درونم و بیرونم یکی نیست... هوای دلم با هوای ظاهرم خیلی توفیر داره... کاش کسی پیدا شود...